COMPARTIMENTUL “IMPOZITE SI TAXE” VA INFORMEAZA:

Important!

Având în vedere prevederile Ordinului M.A.I. nr. 1501/2006, OUG 195/2002 si Adresa I.P.J. Dâmbovița, Primǎria Runcu vǎ informeazǎ:

“Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulație, autovehiculele, mopedele, remorcile si tramvaiele trebuie sǎ fie omologate în conditiile legii. (art. 9, alin.1 din OUG 195/2002 republicatǎ)”.

Procedura de înregistrare și radiere a vehiculelor care nu se supun înmatriculǎrii se stabilește prin hotǎrâre a consiliului local, cu avizul consultativ al Direcției regim premise de conducere și înmatriculare din cadrul M. A. I. Se înregistreaza de cǎtre Consiliile locale numai mopedele, tractoarele, care nu se supun înmatriculǎrii, mașinile si utilajele autopropulsate utilizate în lucrǎri de construcții, agricole, forestiere.

Astfel, pentru a înregistra un moped, considerat autovehicul, proprietarul va depune la primǎrie o cerere la care va atașa copii:  C.I., contract de vânzare sau facturǎ ( în termen de 30 de zile  de la data dobândirii), cartea de identitate a autovehiculului, asigurarea obligatorie de rǎspundere civilǎ auto.

Dacǎ mopedul nu are carte de identitate, proprietarul va depune o cerere de omologare a acestuia la Primǎrie.  Dupǎ înregistrarea unui nr. de minimum 5 cereri, specialiști din cadrul R.A.R. Filiala Dâmbovița se vor deplasa pentru eliberarea documentelor impuse de lege, serviciile fiind prestate contra cost.

Referent ITL,

Daniela Istrǎtescu

 

LEGEA  NR.. 571/2003 privind CODUL FISCAL

Impozitul/taxa pe cladire, teren sau  mijloc de transport  se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv

Art.254, alin (5) Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.

Art. 264, alin.(4) Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită.

HG nr.44/2004, pct.119^1. Orice persoană fizică sau persoană juridică ce a dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligaţia să depună declaraţia fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a cărui rază de competenţă îşi are domiciliul fiscal, indiferent de durata deţinerii mijlocului de transport respectiv, chiar şi în cazul în care, în aceeaşi zi, imediat după dobândire, are loc înstrăinarea acestui obiect impozabil.”

Art.259, alin(6) Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data achiziţiei

Depunerea peste termen sau nedepunerea acestor declaratii constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenzi conform Art.294, alin(3 si (6) din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal.

HG nr.44/2004, pct.119^1. Orice persoană fizică sau persoană juridică ce a dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligaţia să depună declaraţia fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a cărui rază de competenţă îşi are domiciliul fiscal, indiferent de durata deţinerii mijlocului de transport respectiv, chiar şi în cazul în care, în aceeaşi zi, imediat după dobândire, are loc înstrăinarea acestui obiect impozabil.”